Josephka

45 tekstów – auto­rem jest Jo­sephka.

Szczęście nie po­lega na tym, aby uchro­nić się przed cier­pieniem, ale na tym by włączyć je do tkan­ki naszej egzystencji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2018, 18:28

Wszel­ka mądrość zaczy­na się od ak­ceptac­ji cierpienia. 

myśl • 13 maja 2018, 18:27

Każde uczu­cie niesie z sobą zaw­sze swo­je przeciwieństwo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2018, 18:26

Nie można być op­ty­mistą, nie doświad­czyw­szy dogłębnie pesymizmu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2018, 18:25

Wszys­cy jes­teśmy osadze­ni w dwóch życiach, rzeczy­wis­tym i wyobrażeniowym. 

myśl • 13 maja 2018, 18:23

Sam de­cydu­jesz kiedy ma boleć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 marca 2018, 11:41

Bar­dzo od­ległe wspom­nienia dają świado­mość, że jest się starym. 

myśl • 25 marca 2018, 11:26

Nieko­nie­cznie mu­simy być główny­mi bo­hate­rami włas­ne­go życia. 

myśl • 25 marca 2018, 11:22

Niełat­wo jest zagłuszyć w so­bie bez­sensow­ny in­styn­kt współza­wod­nic­twa i walki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lutego 2018, 19:18

Życie da się spędzić z wielo­ma oso­bami, ale tyl­ko bez jed­nej oso­by nie da się żyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 grudnia 2016, 23:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Josephka

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność

15 maja 2018, 07:28danioł sko­men­to­wał tek­st Nie można być op­ty­mistą, [...]

15 maja 2018, 07:27danioł sko­men­to­wał tek­st Każde uczu­cie niesie z [...]

15 maja 2018, 07:26danioł sko­men­to­wał tek­st Wszelka mądrość zaczy­na się [...]

15 maja 2018, 07:25danioł sko­men­to­wał tek­st Szczęście nie po­lega na [...]

14 maja 2018, 00:24cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wszelka mądrość zaczy­na się [...]

13 maja 2018, 18:28Josephka do­dał no­wy tek­st Szczęście nie po­lega na [...]

13 maja 2018, 18:27Josephka do­dał no­wy tek­st Wszelka mądrość zaczy­na się [...]

13 maja 2018, 18:26Josephka do­dał no­wy tek­st Każde uczu­cie niesie z [...]

13 maja 2018, 18:25Josephka do­dał no­wy tek­st Nie można być op­ty­mistą, [...]

13 maja 2018, 18:23Josephka do­dał no­wy tek­st Wszyscy jes­teśmy osadze­ni w [...]