Josephka

40 tekstów – auto­rem jest Jo­sephka.

Sam de­cydu­jesz kiedy ma boleć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 marca 2018, 11:41

Bar­dzo od­ległe wspom­nienia dają świado­mość, że jest się starym. 

myśl • 25 marca 2018, 11:26

Nieko­nie­cznie mu­simy być główny­mi bo­hate­rami włas­ne­go życia. 

myśl • 25 marca 2018, 11:22

Niełat­wo jest zagłuszyć w so­bie bez­sensow­ny in­styn­kt współza­wod­nic­twa i walki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lutego 2018, 19:18

Życie da się spędzić z wielo­ma oso­bami, ale tyl­ko bez jed­nej oso­by nie da się żyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 grudnia 2016, 23:34

Trud­no wyob­ra­zić so­bie życie poz­ba­wione nadziei, ale jej nad­miar łat­wo może odeb­rać nam rozum. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2016, 16:54

Rzeczy, które nie są wie­czne wca­le nie oz­naczają, że nie są ważne. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 maja 2016, 22:21

Nie rac­jo­nali­zuj nig­dy by­cia ofiarą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 marca 2016, 22:24

Nie bój się świata, to on po­winien bać się ciebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 marca 2016, 22:23

Niebez­pie­cznie jest wie­rzyć, że oso­ba jest kimś więcej niż tyl­ko osobą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 października 2015, 22:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Josephka

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność

25 marca 2018, 11:41Josephka do­dał no­wy tek­st Sam de­cydu­jesz kiedy ma [...]

25 marca 2018, 11:26Josephka do­dał no­wy tek­st Bardzo od­ległe wspom­nienia dają [...]

25 marca 2018, 11:22Josephka do­dał no­wy tek­st Niekoniecznie mu­simy być główny­mi [...]

11 lutego 2018, 19:39$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Niełatwo jest zagłuszyć w [...]

11 lutego 2018, 19:18Josephka do­dał no­wy tek­st Niełatwo jest zagłuszyć w [...]

26 grudnia 2016, 16:12Josephka sko­men­to­wał tek­st ''Gdzie podziały się tam­te [...]

15 maja 2016, 21:30Cris sko­men­to­wał tek­st Moje doświad­cze­nie by­cia szczęśli­wym......wys­tar­czy [...]

15 maja 2016, 21:27Cris sko­men­to­wał tek­st Nie możesz mówić, że [...]

16 października 2015, 07:25Wilczyca98 sko­men­to­wał tek­st Niebezpiecznie jest wie­rzyć, że [...]

12 października 2015, 00:47Irracja sko­men­to­wał tek­st Niebezpiecznie jest wie­rzyć, że [...]